Vítejte v advokátní kanceláři JK LEGAL

Zkušenosti Znalosti Výsledky

Advokátní kancelář JK LEGAL poskytuje komplexní právní služby ve všech právních oborech sporné i nesporné agendy.

Advokátní kancelář stojí na stabilních základech téměř dvacetileté odborné praxe, s důrazem na osobní přístup a vzájemnou důvěru.

Zaměřujeme se zejména na kompletní právní servis v oblasti občanského a obchodního práva, jako je příprava právních analýz a stanovisek, zastupování klientů před soudy, správními a zastupitelskými orgány apod. Všestrannost advokátní kanceláře dosvědčují právní služby spojené s převody nemovitostí, operacemi na kapitálovém trhu, konkursním a vyrovnávacím řízením, výplatami náhrad za pojištěné vklady.

Advokátní kancelář poskytuje právní služby také v cizích jazycích:

  • angličtině
  • ruštině

Specializace

Právní služby - Advokátní kancelář JK LEGAL

Právní služby

Advokátní kancelář poskytuje právní služby spočívající zejména v poskytování právních porad sepisování dokumentů a listin, zejména smluv, dohod a smírů včetně jejich posuzování a úprav zpracovávání právních analýz a stanovisek.

Zastupování u soudu a správních orgánů - Advokátní kancelář JK LEGAL

Zastupování u soudu a správních orgánů

Další činností naší advokátní kanceláře je zastupování v řízeních před soudy všech stupňů, včetně Nejvyššího soudu ČR a Ústavního soudu ČR, zastupování před orgány státní správy, zastupitelskými a jinými orgány a zastupování při jednáních s fyzickými a právnickými osobami.

Poradenství - Advokátní kancelář JK LEGAL

Poradenství

Advokátní kancelář může v rámci poskytování komplexních služeb právní pomoci nabídnout i svoji dlouholetou spolupráci s řadou odborníků v souvisejících oborech, zejména s:

  • auditory a daňovými poradci
  • notáři i exekutory
  • soudními znalci z oboru oceňování
  • nemovitostí soudními tlumočníky a překladateli

Jsem zde pro Vás

Advokátní kancelář JK LEGAL

JUDr. Jiří Kovanda

Narozen 1964
Advokátem od 15.07.1992
Člen České advokátní komory č. osvědčení 2019
Jazyk: angličtina, ruština
E-mail: sekretariat@jklegal.cz

Zaměření:

  • Občanské právo a právní vztahy k nemovitostem
  • Právo obchodních korporací a spolků
  • Insolvenční právo a právo konkursu a vyrovnání
  • Právo cenných papírů a kolektivního investování

Přijďte se poradit o možnostech řešení Vaší situace.

Pomohu vyřešit Váš problém.

Souhlas
*

Kontaktní údaje:

+420 223 018 018
+420 602 373 423
sekretariat@jklegal.cz

Adresa sídla:

JUDr. Jiří Kovanda
Balbínova 404/22
120 00 Praha 2
IČO: 66212979
DIČ: CZ66212979